Vastgoed- & bouwrecht

Opzeg van het huurcontract

11 februari, 2021


De opzeg is een eenzijdige rechtshandeling, uitgaande van de huurder of verhuurder, die erop gericht is het huurcontract te beëindigen. De opzegging vormt een wettige wijze om een einde te stellen aan de huur op voorwaarde dat deze correct ter kennis werd gebracht.

Eenmaal de opzegging aan de ontvanger is verstuurd, is de opzegging bindend en dit op onherroepelijke wijze. Men kan er dus niet zomaar op terugkomen.

De opzeggende partij kan enkel aan de opzeg verzaken als de tegenpartij hier akkoord mee zou gaan. Dat betekent echter niet dat de opzegging op zich ook zou moeten worden aanvaard door de ontvanger. De opzeg gaat uit van diegene die haar verstuurt en is een eenzijdige rechtshandeling/beslissing die niet afhangt van de aanvaarding van de tegenpartij noch van de tussenkomst van de rechter.

Bij een schriftelijke huur voor onbepaalde duur, mondelinge huur, stilzwijgende verlengde huur, maar ook de schriftelijke huur voor bepaalde duur waarin contractueel voorzien is in een vroegtijdige beëindigingsmogelijkheid en de bijzondere huurovereenkomsten (woninghuur, handelshuur en pacht) zal opzegging dus steeds vereist zijn.

Vormvereisten van de opzeg?

Algemeen genomen worden er geen bijzondere vormvereisten opgelegd aan een opzeg. Dat betekent dat er geen verplichte inhoud of verzendingswijze wordt gevraagd om (nog steeds) geldig te zijn. Dit gebeurt natuurlijk wel bij voorkeur op een manier die het bewijs kan leveren dat deze correct werd gegeven, dit zodat de geldigheidsvereiste van kennisgeving vervuld is. In de praktijk zal dat vaak gebeuren door middel van een ter post aangetekende brief, al dan niet met ontvangstbewijs. Ook een opzeg via deurwaardersexploot behoort tot de mogelijkheden.

Motivering van de opzeg?

Ook moet de opzeg in beginsel niet gemotiveerd zijn (tenzij contractueel anders overeengekomen, of een bijzondere wet die oplegt). Zo geldt bijvoorbeeld in het woninghuurrecht de verplichting tot opname van de specifieke reden – al dan niet met verplichting tot het mee versturen of nasturen op vraag van de huurder van enkele bewijsstukken die deze reden bevestigen – bij vervroegde beëindiging van het huurcontract door opzegging vanwege de verhuurder. De huurder daarentegen moet helemaal geen reden opgeven, maar het mag natuurlijk wel.

Naast het rechtsgeldig geven van een opzeg dient eveneens rekening gehouden te worden met de opzeggingstermijn.

Een opzegging stelt slechts een einde aan de huur na het verstrijken van een redelijke, wettelijke of conventioneel overeengekomen termijn. De opzeg doet dus de opzeggingstermijn lopen, waarna (pas) de overeenkomst rechtsgeldig beëindigd zal zijn.

Juridische bijstand nodig van een advocaat vastgoedrecht? Bricks Advocaten adviseert u graag.

CONTACTEER BRICKS ADVOCATEN →

Experts


  • Ruben Volckaert

    • Vastgoedrecht
    • Bouwrecht
    • Omgevingsrecht