AV & Honoraria

ALGEMENE VOORWAARDEN

  

 

1. Vorm van het kantoor

BRICKS ADVOCATEN is de handelsbenaming van de Arvo BV met zetel te Krijgslaan 102, 9000 Gent ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer : 0749.531.272, hierna ‘BRICKS ADVOCATEN’.

 

2. Toepassingsgebied

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de diensten geleverd door BRICKS ADVOCATEN, haar vennoten, medewerkers, stagiairs of personeel, respectievelijk alle personen voor wiens handelen of nalaten BRICKS ADVOCATEN aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

3. Diensten

3.1: 
De dienstverlening van de advocaten omvat alle taken die gebruikelijk door advocaten worden uitgevoerd, zoals onder meer het geven van juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbanken (niet-limitatieve opsomming).

3.2:
Het staat BRICKS ADVOCATEN vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partners, medewerkers en personeelsleden van BRICKS ADVOCATEN te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

 

4. Ereloon

4.1:
Het kantoor hanteert m.i.v. 01.01.2023 volgende tarieven:

- Partners : € 200,00
- Senior-associate : € 175,00
- Associate : € 150,00
- Junior-associate: € 125,00

4.2:
Op alle vanaf 01.01.2014 opgestelde erelonenstaten/facturen wordt een BTW-heffing worden toegevoegd van 21%.

 

5. Kosten

5.1:
Het kantoor rekent vaste vergoedingen aan voor de onkosten. Dossierkosten zijn eenmalig, overige kosten worden per stuk of per aantal berekend.

Dossierkosten € 75

Kopijen € 0,25 

Kilometers € 0,6

Gerechtskosten worden steeds aangerekend aan de Cliënt zoals deze worden aangerekend aan het kantoor door de Gerechtsdeurwaarder, Notaris, Rechtbank, of derde.

Deze kosten zijn steeds exclusief 21% BTW. Gedurende de dienstverlening kan BRICKS ADVOCATEN te allen tijde of op verzoek van de cliënt, voorschotten vragen of tussentijdse afrekeningen maken in functie van te voorziene kosten, prestaties, gerechtskosten of de reeds gemaakte kosten of uitgevoerde prestaties.

 Er wordt een forfaitaire vergoeding voor administratiekosten aangerekend van 10 % bovenop de aangerekende erelonen. Deze forfaitaire vergoeding omvat alle administratieve kosten welke voor de cliënt worden gemaakt.

6. Betaling

De facturen zijn betaalbaar voor de vermelde vervaldag op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd van 10 %. Elke laattijdige betaling geeft tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 ter dekking van de administratieve kosten. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

 

7. Betalingsachterstand

Elke betalingsachterstand geeft de advocaat het recht om de lopende dossierbehandeling te schorsen tot wanneer de betalingsachterstand werd ingehaald. Wegens dezelfde redenen of redenen eigen aan de deontologie kan de advocaat de dienstverlening beëindigen mits de cliënt daarvan in kennis te stellen. BRICKS ADVOCATEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit de schorsing van de dossierbehandeling.

 

8. Privacy

In het kader van de dienstverlening verwerkt BRICKS ADVOCATEN persoonsgegevens. BRICKS ADVOCATEN dient deze gegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van haar overeenkomst en zal dienaangaande gebonden zijn in het kader van de verwerking door de wettelijke en deontologische verplichtingen ter zake. In de privacy statement op de website wordt verder uitgelegd op welke wijze de persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten hieraan verbonden zijn.

 

9. Aansprakelijkheid en verzekering.

9.1:
Indien de uitvoering van een opdracht door BRICKS ADVOCATEN leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van hetgeen bepaald in 8.3, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van BRICKS ADVOCATEN wordt uitbetaald.

9.2:
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 8.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het door BRICKS ADVOCATEN in desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte en door de cliënt betaalde bedrag, met een maximum van € 75.000,00.

9.3:
BRICKS ADVOCATEN is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in artikel 3.2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van BRICKS ADVOCATEN voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de cliënt bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

9.4:
De aansprakelijkheid van BRICKS ADVOCATEN is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij verzekeraar N.V. AMLIN EUROPE, met maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland, Handelsregisternr. 33055009, AG INSURANCE en HDI Global:

 

Waarborg: € 9.750.000,00 per schadeclaim per verzekeringsjaar.

Vrijstelling: € 2.500 per schadegeval, € 1.250 voor stagiairs.

Territorialiteit: is opgenomen in art. 9 van de polis. Art. 9 stelt: de waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door art. 8 gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

 

10. Derdengelden

10.1:
BRICKS ADVOCATEN stort alle bedragen die hij voor de Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de Cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

10.2:
BRICKS ADVOCATEN mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de Cliënt om de ereloonstaten van BRICKS ADVOCATEN te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

10.3:
BRICKS ADVOCATEN stort alle bedragen die hij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 

11. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De rechtbanken vallende onder het ressort van het Hof van Beroep te Gent en de Vrederechter te Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over alle betwistingen en geschillen.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

 

 

 

 

 

HONORARIA

 

 

Ereloon

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen verschilt het uurtarief waarvoor prestaties worden geleverd per rechtsmaterie:

- In het vastgoed- en bouwrechtrecht bedraagt dit: € 175,00 / uur excl. BTW.

- In het ondernemingsrecht bedraagt dit: € 150,00 / uur excl. BTW

- In het personen-en familierecht bedraagt dit: € 125,00 / uur excl. BTW.

- In het verkeers-en aansprakelijkheidsrecht bedraagt dit: € 125,00 / uur excl. BTW.

Op alle vanaf 01.01.2014 opgestelde erelonenstaten/facturen wordt een BTW-heffing worden toegevoegd van 21%.

 

Kosten

Het kantoor rekent vaste vergoedingen aan voor de onkosten.

Dossierkosten zijn eenmalig, overige kosten worden per stuk of per aantal berekend.

- Dossierkosten € 75

- Fax uitgaand € 0,6

- Kopijen € 0,25

- Kilometers € 0,6

Gerechtskosten worden steeds aangerekend aan de Cliënt zoals deze worden aangerekend aan het kantoor door de Gerechtsdeurwaarder, Notaris, Rechtbank, of derde.

Deze kosten zijn steeds exclusief 21% BTW. Gedurende de dienstverlening kan BRICKS ADVOCATEN te allen tijde of op verzoek van de cliënt, voorschotten vragen of tussentijdse afrekeningen maken in functie van te voorziene kosten, prestaties, gerechtskosten of de reeds gemaakte kosten of uitgevoerde prestaties.