Disclaimer

DISCLAIMER

 

 

 

1. Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.bricksadvocaten.be. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich als gebruiker uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website met inbegrip van de ter beschikking gestelde teksten, beelden, grafisch materiaal, logo’s, paginavorming, uitgeschreven programma’s en gebruikte software worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Bricks Advocaten of derden waarmee Bricks Advocaten daaromtrent contractuele afspraken heeft gemaakt.

Tenzij daarvoor een voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bricks Advocaten of de betrokken derde(n) verkregen werd, is het ten strengste verboden de inhoud van deze website te reproduceren, verspreiden, verkopen of op enige andere wijze te gaan exploiteren.

De gebruiker van deze website verbindt er zich toe zich te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Bricks Advocaten of de betrokken derden.

 

3. Aansprakelijkheid

De inhoud op deze website is uitsluitend informatief van aard. De aangeboden informatie kan in geen enkel geval beschouwd worden als een gespecialiseerd juridisch of deskundigenadvies. Op geen enkel moment kunnen er rechten ontleend worden aan de ter beschikking gestelde informatie.

Hoewel Bricks Advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, stelt Bricks Advocaten zich niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Bricks Advocaten stelt zich evenmin garant voor de goede werking en beschikbaarheid van de website.

Indien u als gebruiker onjuistheden, onvolledigheden of veroudering van de aangeboden informatie zou opmerken, vragen wij u om ons daar op te wijzen en contact met ons op te nemen.

Op geen enkele wijze kan Bricks Advocaten aansprakelijk gehouden worden voor de slechte werking, tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of de daarop aangeboden inhoud.

Bricks Advocaten kan niet verplicht worden de informatie op de website up-to-date te houden en heeft steeds het recht om de website, zonder enige melding daarvan, offline te halen of te wijzigingen.

Ongeacht tegenover wie, kan Bricks Advocaten in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor, maar niet beperkt tot, gevolgschade, winstderving, werkonderbrekingen, verlies van computergegevens, beschadiging aan programma’s, apparatuur of andere activa van de gebruiker.

 

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van een geschil naar aanleiding van een bezoek aan of gebruik van deze website, zijn uitsluitend de rechtscolleges van het arrondissement Gent bevoegd.