Vastgoed- & bouwrecht

Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent haalde de wettigheidstoets van de Raad van State niet

16 januari, 2023


Wie in Gent wenste te bouwen en te verbouwen diende tot voor kort naast de redelijk ingewikkelde Vlaamse en provinciale verordeningen, eveneens rekening te houden met het Algemeen Bouwreglement van Stad Gent. Het Algemeen Bouwreglement van Stad Gent regelde op lokaal niveau enkele aspecten zoals aangaande gebouwen, verhardingen, wonen, parkeerplaatsen e.d.

Thans bracht een recent cassatiearrest van de Raad van State[1], dat een eerdere arrest van Raad voor Vergunningsbetwistingen van 22 juli 2022[2] bevestigt, het verder bestaan van het Algemeen Bouwreglement in het gedrang.

De aanleiding van deze twee arresten betreft een weigering van een omgevingsvergunning voor de wijziging en verbouwing van het aantal vergunde kamers door Stad Gent waartegen een beroep werd aangetekend door de vergunningsaanvrager. Ook in beroep werd de aanvraag voor de desbetreffende omgevingsvergunning geweigerd omwille van de vermeende strijdigheid van de aanvraag met het Algemeen Bouwreglement.

De vraag die de Raad voor Vergunningsbetwistingen voorgeschoteld kreeg was of het Algemeen Bouwreglement van Stad Gent een “plan of programma” uitmaakt in de zin van de SBM-richtlijn[3] en aldus op basis daarvan onderworpen is aan een voorafgaandelijke milieubeoordeling.

Aangezien het Algemeen Bouwreglement “door een instantie op lokaal niveau opgesteld en/of vastgesteld” en “door een wettelijke of bestuurlijke bepaling voorgeschreven” is, valt het volgens de Raad niet te twijfelen dat er sprake is van een “plan of programma” in de zin van de SBM-richtlijn.

De Raad stelt vast dat het Algemeen Bouwreglement het kader vormt bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen waardoor stedenbouwkundige voorschriften van het Algemeen Bouwreglement van Stad Gent mogelijks verregaande gevolgen kunnen hebben voor het stedelijke milieu. Deze vaststelling brengt met zich mee dat het ABR van Stad Gent voorafgaandelijk onderworpen diende te worden aan een milieubeoordeling.

De meerdere voorschriften in het ABR komen aan de door SBM-richtlijn opgelegde verplichtingen niet tegemoet waardoor de Raad niets anders doen dan het ABR buiten toepassing te verklaren wegens onwettigheid.

Het is niet moeilijk voor te spellen dat dit arrest wat de vergunningsaanvragen betreft nog een hele tijd veel stof zal doen opwaaien en de vele vergunningsaanvragers daardoor een houvast hebben om een weigeringsbeslissing op grond van de strijdigheid met het ABR, met succes aan te vechten.

Wenst u zelf een aanvraag in te dienen of een beslissing betreffende een omgevingsvergunning aan te vechten? Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie en een advies op maat.


[1] RvS, 15 september 2022, nr. 254-498

[2] RvVb, 22 juli 2021, RvVb-A-2021-1226

[3] De Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (SMB-richtlijn).

Juridische bijstand nodig van een advocaat omgevingsrecht? Bricks Advocaten adviseert u graag.

CONTACTEER BRICKS ADVOCATEN →

Experts


 • Ruben Volckaert

  • Vastgoedrecht
  • Bouwrecht
  • Omgevingsrecht
 • Foto Ozge website

  Özge Güneç

  • Vastgoedrecht
  • Huurrecht