Omgevingsrecht

Omgevingsvergunning aanvragen voor werken aan uw woning

23 mei, 2022


Plant u binnenkort werken in de omgeving van uw woning? Ga dan zeker na welke omgevingsvergunningen verplicht zijn.

20230215 Bricks Advocaten 25

Als algemene regel geldt dat u niet zomaar stedenbouwkundige handelingen mag uitvoeren. U moet voor bijna alle werkzaamheden omgevingsvergunningen aanvragen. Verderop leest u meer over de uitzonderingen op deze regel.

Voor welke bouwwerken moet u een vergunning aanvragen?

 • Wanneer u het reliëf van de bodem merkelijk wijzigt, bv. door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of diepen zodat de aard of functie van het terrein wijzigt.

 • Wanneer u bouwwerken verricht waarbij een constructie geplaatst of opgetrokken wordt of materialen samenbrengt waardoor een constructie ontstaat. Ook wanneer u een constructie afbreekt, verbouwt, herbouwt of uitbreidt hebt u een vergunning nodig. 

  Op deze regel is wel een uitzondering van toepassing. Blijven de geplande bouwwerken beperkt tot onderhoudswerken aan constructies waarvoor u al een vergunning had? Dan moet u geen nieuwe aanvraag doen.

 • Voor het ontbossen en vellen van bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld, een stamomtrek van één meter hebben.

 • U hebt een omgevingsvergunning nodig wanneer u een grond gebruikt, aanlegt of inricht voor de opslag van gebruikte of afgedankte voertuigen. Ook wanneer u materiaal en afval opslaat op de grond, hem gebruikt als parkeerplaats voor voertuigen, wagens en aanhangwagens en één of meer verplaatsbare constructies die als woning kunnen dienen, hebt u vergunningen nodig.

 • Bij het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, wanneer u voor die bepaalde functie een vergunningsplicht nodig hebt.

 • Wanneer u een woning opsplitst of het aantal woongelegenheden in het gebouw wijzigt. Het gebouw moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.

 • Bij de aanleg of wijziging van recreatieve terreinen, zoals een golfterrein, een tennisveld of een zwembad.

 • Wanneer u publiciteit, zoals gevelsignalisatie, plaatst.


Welke bouwwerken zijn vrij van de omgevingsvergunning?

Het Vrijstellingsbesluit bepaalt welke stedenbouwkundige werken vrijgesteld zijn van de verplicht aan te vragen vergunning. Die soort werken hebben meestal een tijdelijk of occasioneel karakter, of de ruimtelijke impact ervan op de omgeving blijft beperkt.

Ontdek of uw werkzaamheden een vergunning nodig hebben via het omgevingsloket.

De meldingsplicht

Het derde scenario, is dat van de meldingsplicht. In sommige gevallen is een volledige vrijstelling niet mogelijk, maar door het eenvoudige en gangbare karakter van de werken komen ze ook niet in aanmerking voor een omgevingsvergunning. Ook voor werken die van nature onderworpen zijn aan nauwkeurige stedenbouwkundige voorschriften, hebt u een meldingsplicht.

Voor u de werkzaamheden uitvoert, bent u verplicht om ze te melden aan de bevoegde overheid.

Een voorbeeld: wanneer u werken uitvoert binnen een vergund gebouw, of een gebouw dat vergund wordt geacht dan is er enkel een meldingsplicht. De voorwaarde is wel dat de functie van het gebouw niet wijzigt naar een functie waarvoor bepaalde vergunningen verplicht zijn. U mag dus niet zomaar van uw huis een café maken. Ook het aantal woongelegenheden moet hetzelfde blijven.

Gaan de geplande bouwwerken over de realisatie van zijgevels, achtergevels of daken? Dan moet het fysiek bouwvolume en de bouwoppervlakte hetzelfde blijven om vrijgesteld te worden van de vergunningsplicht.

De voorwaarden voor meldingsplicht

Uw vrijstelling van de vergunningsplicht is gebonden aan enkele voorwaarden. Toch is het belangrijk dat u zich ook op gemeentelijk en provinciaal niveau informeert. De stedenbouwkundige verordeningen die op dat niveau bepaald zijn, blijven gelden.

Hoe doet u een melding van de werkzaamheden?

Daarvoor zijn er twee manier. Ten eerste kan u via het omgevingsloket uw aanvraag digitaal indienen. U hebt wel enkele bewijsstukken nodig.

Ten tweede kan u ook een papieren melding doen, maar slechts in een beperkt aantal gevallen.

Start pas met de bouwwerken wanneer u de goedkeuring krijgt

De melder mag pas met de bouwwerken starten wanneer de bevoegde overheid een aktename bezorgt. De overheid heeft een bepaalde tijdspanne waarin ze dat moet doen. Verloopt de termijn en ontving u niets? Dan beschouwen we dat als een stilzwijgende aktename, en mag u aan de werken starten.

Zoals u ziet zijn er heel wat regels en voorwaarden aan de vergunningsplicht gebonden. Check dus zeker bij de bevoegde instanties wat de regels voor u zijn. Begin nooit zomaar aan de werken, want omgevingsrechterlijke inbreuken worden vaak streng gesanctioneerd.

Juridische bijstand nodig van een advocaat omgevingsrecht? Bricks Advocaten adviseert u graag.

Contacteer Bricks Advocaten →

Experts


 • Ruben Volckaert

  • Vastgoedrecht
  • Bouwrecht
  • Omgevingsrecht
 • Foto Ozge website

  Özge Güneç

  • Vastgoedrecht
  • Huurrecht