Toepasselijke wetgeving voor huurovereenkomsten van vóór 1 januari 2019 bij stilzwijgende verlenging

15 mei, 2024


Inleiding

Sinds 1 januari 2019 is het wettelijk landschap met betrekking tot woninghuurovereenkomsten gewijzigd. Voorheen beheerste de Federale Woninghuurwet van 1991 de rechten en plichten van de huurder en verhuurder met betrekking tot woninghuur. Op 1 januari 2019 is het Vlaams Woninghuurdecreet in werking getreden en vervangt zij de Federale Woninghuurwet in Vlaanderen.

Het temporeel toepassingsgebied van het Vlaams Woninghuurdecreet

Het Vlaams Woninghuurdecreet bepaalt dat zij van toepassing is op alle huurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2019 gesloten zijn. (Art. 5, §1 Vlaams Woninghuurdecreet) De vraag kan echter rijzen welke wetgeving van toepassing is op een woninghuurovereenkomst die afgesloten is voor 1 januari 2019, maar die stilzwijgend wordt verlengd na 1 januari 2019 omdat bijvoorbeeld de initiële periode verstrijkt en de huurder toch in het pand blijft wonen met instemming van de verhuurder.

De wetgever heeft deze problematiek voorzien en wenste rechtsonzekerheid te voorkomen. Hierdoor werd in de Memorie van Toelichting bij het Vlaams Woninghuurdecreet een onderscheid gemaakt tussen schriftelijke en mondelinge huurovereenkomsten wat betreft het temporeel toepassingsgebied. (Art. 80 en 81 MvT ontwerp van decreet 4 juni 2018, Parl.St.2017-18.)

Voor schriftelijke huurovereenkomsten zijn enkel de huurovereenkomsten die gesloten (lees: ondertekend) worden na 1 januari 2019 volledig onderworpen aan het Vlaams Woninghuurdecreet. Huurovereenkomsten die worden gesloten voor deze datum (al dan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend verlengd) zullen onder het toepassingsgebied blijven vallen van de Federale Woninghuurwet. Deze wijze van inwerkingtreding zorgt voor de eerbiedigende werking van de Federale Woninghuurwet wat een dubbel voordeel kent. Enerzijds wordt de duidelijkheid en rechtszekerheid gediend waardoor de huurder en verhuurder perfect weten door welke regelgeving hun rechtsverhouding wordt beheerst. Anderzijds wordt hiermee het vertrouwensbeginsel gerespecteerd en blijft het rechtskader van de huurder en verhuurder doorheen de huurovereenkomst onveranderd.

Voor mondelinge huurovereenkomsten worden de bepalingen van het Vlaams Woninghuurdecreet onmiddellijk van toepassing. De wetgever heeft deze keuze gemaakt doordat het niet altijd even evident is om te bepalen wanneer een mondelinge huurovereenkomst werd afgesloten. Door de onmiddellijke toepassing van het Vlaams Woninghuurdecreet bij mondelinge huurovereenkomsten worden onnodige discussies omtrent de inwerkingtreding en het toepasselijk recht gemeden.

Conclusie

De wetgever heeft het temporeel toepassingsgebied van het Vlaams Woninghuurdecreet grondig en logisch uitgedacht. De schriftelijke woninghuurovereenkomsten die gesloten zijn onder de oude wetgeving blijven onder de oude wetgeving, ook wanneer zij stilzwijgend verlengd worden na 1 januari 2019.

Voor eventuele vragen m.b.t. de impact van deze regel en/of de mogelijkheden, rechten en plichten van huurder/verhuurder onder de Woninghuurwet dan wel het Woninghuurdecreet kan u steeds terecht bij Bricks Advocaten.

Juridische bijstand nodig van een advocaat ondernemingsrecht? Bricks Advocaten adviseert u graag.

CONTACTEER BRICKS ADVOCATEN →

Experts


  • Ruben Volckaert

    • Vastgoedrecht
    • Bouwrecht
    • Omgevingsrecht